fbpx

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

HEIDUK-SZABÓ CSILLA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

által üzemeltetett www.hisztamin.info weboldalon folytatott adatkezelésről

 

 

 

 

Hatályos: 2022. január 31. napjától

 

 

 

 

 

 

 

 

Cégszerű aláírás:                          

A jelen Adatvédelmi és adatkezelés Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) Heiduk-Szabó Csilla e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt személyes adatokra vonatkozik és az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, valamint egyéb lényeges rendelkezéséket tartalmazza. Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, Támogatottjait, illetve weboldalának és közösségi oldalának látogatóit (a továbbiakban együttesen: Érintettek), hogy tiszteletben tartja személyes adataikhoz fűződő jogait és ezért adatkezelése során jelen Szabályzat szerint jár el.

Az Adatkezelő adatkezelése az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 számú Rendeletében, a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben (a továbbiakban: Infótv.) foglalt rendelkezésekkel összhangban történik.

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket tett annak érdekében, hogy az Érintettek fent megnevezett jogszabályokban szabályozott jogai maradéktalanul érvényesüljenek személyes adataik kezelése során. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, gyakorlatát:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések, a Szabályzat célja

1.) A Szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés jogszabályi elveinek és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon az Érintettek személyes adatainak feldolgozása és kezelése alkalmával. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat célja Adatkezelő ügyfeleinek tájékoztatása adataik kezeléséről.

2.) Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő személyes adatok kezelését kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi, figyelemmel a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg és elszámoltathatóság alapelveire. Adatkezelő minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz, hogy ügyfelei, partnerei személyes adatait biztonságos az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016./679. rendelete által előírt módon kezelje.

3.) Adatkezelő e fentieknek megfelelően alakította ki hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki nyilvántartásait, tájékoztatóit. Az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek az Adatkezelő székhelyén és weboldalain. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathatja, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az Érintetteket.

4.) Az Adatkezelő ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja a információs önrendelkezési jogaik tiszteletben tartását. Személyes adatokat Adatkezelő bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági technikai és szervezési- intézkedést és követelményt-, amely az adatok biztonságát garantálja.

Értelmező rendelkezések

5.)

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatkezelés célját meghatározza, az adatkezelésre – beleértve a felhasznált eszközt- vonatkozóan döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely műveletek összessége, különösen annak gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összekapcsolása, összehangolása, zárolása, törlése, megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők(például: ujj vagy tenyér lenyomat, DNS-minta) rögzítése.
 3. Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintettre) vonatkozó, kapcsolatba hozható bármely adat- különösen az érintett neve, azonosító jele, helymeghatározó adat, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret- valamint az adatokból levonható az érintettre vonatkozó következtetés.
 4. Hozzájárulás: az Érintett kifejezett akaratának önkéntes kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljeskörű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 5. Érintett: bármely személyes adat alapján azonosított vagy közvetve vagy közvetlenül- azonosítható- természetes személy, jogi személy, vagy egyéb szervezet.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatot kezel.
 7. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához szükséges módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a feladatot az adaton végzik.
 8. Felhasználó: a szolgáltatást igénybe vevő természetes személy vagy jogi személy egyéb szervezet.
 9. Süti vagy Cookie: betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.
 10. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 11. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 12.  

Az adatkezelési tájékoztató hatálya

6.) 

(1) A jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait jelen tájékoztató hatálya alá tartozó rendelkezések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogai vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

(2) A Szabályzat hatálya az Adatkezelő által folytatott valamennyi személyes adatkezelésre és adatra kiterjed függetlenül, hogy az adatkezelés elektronikusan vagy papíralapon történik.

(3) Jelen Szabályzat a hozzájárulás napjától érvényes és határozatlan ideig hatályos.

Adatkezelő megnevezése, adatai

7.) Név: Heiduk-Szabó Csilla

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26.

Nyilvántartási szám: 55459710

Adószám: 56768585-1-28

E-mail cím: hello@hisztamin.info

Weboldal: www.hisztamin.info

Az adatkezelés alapelvei

8.) (1) A személyes adatok kezelését Adatkezelő az adatok felvételénél és kezelésénél tisztességesem törvényesen az adatkezelés minden szakaszában céljának megfelelően végzi. (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság)

(2) Adatkezelő a személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. (célhoz kötöttség)

(3) Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel és csak annyi ideig, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és céljának elérésére alkalmas. (adattakarékosság)

(4) Adatkezelés során az adatkezelő biztosítani törekszik az adatok teljességét, naprakészségét. (pontosság)

(5) A személyes adatok tárolása során Adatkezelő biztosítja a kezelt adatok céljának szükséges ideig történő megvalósulását. Ennél hosszabb ideig történő tárolásra csak közérdekű archiválás, vagy kutatási célból kerül sor. (korlátozott tárolhatóság)

(6) A személy adatok kezelése alkalmával megfelelő technikai és szervezési intézkedést megtesz az Adatkezelő, hogy az adatok biztonságát megvalósítsa, azok jogosulatlan személy számára ne legyenek megismerhetők, illetve biztosítja a jogellenes adatkezelés, megsemmisülés, véltelen elvesztéssel szembeni védelmet ( integritás és bizalmi jelleg).

(7) Adatkezelő az alapelvek betartásáért elszámoltatható.

II. FEJEZET

Részletek szabályozás

9.) Adatkezelő személyes adatokat kizárólag akkor kezel, ha ahhoz Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulását adta, hogy adott célra adatai felhasználja. Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megfelel.

Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsájtott személyes adatot harmadik fél számára- tovább nem adhatja.

10.) Kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama:

Adatkezelési cél

Kapcsolattartás, tájékoztatás

Számviteli törvény rendelkezései alapján szükséges adatok nyilvántartása

Személyes adatok típusa

név, születési idő, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

név, születési idő, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám

Adatkezelés időtartama

folyamatos, amíg az Érintett az adattörlést nem kéri

törvény szerinti 5 év

Jogalap

önkéntes hozzájárulás

jogi kötelezettségen alapuló

11.) Az Érintett személyes adatain kezelése során Adatkezelő betartja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi törvény CXII. törvény előírásait.

12.) Érintett jogosult az adatkezelést letiltani.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

13.) Az adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulást az Érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Szabályzat előzetes megismerését követően kifejezett elfogadásával, illetőleg a weboldal használatával adja.

14.) Az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja és használja.

15.) A megadott elektronikus levelezési cím (továbbiakban: e-mail cím) Adatkezelői felhasználás módja a következőképp alakul: az e-mail címek kezelése a Felhasználó azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során kapcsolattartási célokat szolgál. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás elektronikus levél formában juttatja el a Felhasználó részére.

16.) A Felhasználó által megadott telefonszám adatkezelői felhasználás célja, hogy a kapcsolattartás rövid úton megvalósítható legyen.

17.) (1) A Felhasználó adatinak kezelése kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással történik. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítése és az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

(2) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak lehetnek:

 1. a Felhasználó számítógépének dinamikus IP címe;
 2. a Felhasználó számítógépének beállításaitól függően a Felhasználó által használt számítógép operációs rendszerének, böngészőjének típusa;
 3. a Felhasználó a weboldallal kapcsolatos aktivitása.

(3) Ezen adatok felhasználása egyrészt technikai célokat szolgál, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, Felhasználói igények elemzéséhez használhatja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

(4) A fenti adatok a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, ezeket a Szolgáltató személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

18.) A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a GoogleInc. Adatvédelmi irányelve az alkalmazandó, melyet a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhet el a Felhasználó.

19.) Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Szabályzatban megfogalmazott céloktól eltérően nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik félnek, vagy hatóságnak történő kiadása -amennyiben jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik- kizárólag a Felhasználó értesítése és annak előzetes és kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők

20.) Ha az adatkezelést az Adatkezelő más nevében végzi, az adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az Érintettek jogainak védelmét biztosító és annak megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

21.) Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy tevékenysége gyakorlása során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR Rendeletnek való megfelelőségről és az Érintettek jogait biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról.

22.) Adatkezelő kijelenti, hogy jelen Szabályzat hatálybalépésekor az alábbi partnerekkel van kapcsolatban:

 1. a) Számlák kiállításával kapcsolatban:

Partner név

KBOSS.hu Kft.

Cím

1031 Budapest, Záhony utca 7/D.

Weboldal

www.szamlazz.hu

Telefonszám

+36 30 35 44 789

Email

info@szamlazz.hu

GDPR

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 1. b) Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság:

Partner 

CSB IT Hosting & Consulting BT.

Székhely

9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33.

Weboldal

awh.hu
Telefonszám

 

Email

info@awh.hu

GDPR

https://www.awh.hu/company/privacy-policy 
 1. c) Adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója:

Partner

MailerLite Limited

Székhely

Ground Floor , 71 Lower Baggot Street, Dudlin 2, DO02 P593, Ireland

weboldal

https://www.mailerlite.com

GDPR

https://www.mailerlite.com/legal/terms-of-service

 

d) A weboldal által alkalmazott Google Analytics szolgáltatás miatt:

Partner

Google Ireland Limited

Cím

Google Budilding Gordon House, 4 Barrow St Dulin D04 E5W5,Ireland

Weboldal

www.google.com

Telefonszám

+353 1 436 1000

 

e) A Facebook és Instagram oldalak használata miatt közös adatkezelő:

 

Partner

Facebook Ireland Ltd.

Székhely

4 Gand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin Ireland

Weboldal

www.facebook.com

f) A felhő alapú online adatbázisban történő adattárolás során:

Partner

Google Ireland Limited

Cím

 Google Budilding Gordon House, 4 Barrow St Dulin D04 E5W5,Ireland

Weboldal

www.google.com

Telefonszám:

+353 1 436 1000

g) Hisztaminkalauz és Hisztaminhack használatával kapcsolatban:

 

Partner név

Zoom Video Communication

Cím

4th Floor the Place 174-177 High Holborn, London WC1V 7AA, UK

Weboldal

https://zoom.us

Telefonszám

+44 800 368 7314

Partner

 Kajabi 

Székhely

Irvine, California

Weboldal

https://kajabi.com/
GDPRhttps://kajabi.com/policies/terms         
  
  

i) Fizetési móddal kapcsolatban:

Partner név

 OTP Simplepay

Cím

Váci út 135-139. B. ép. 5. em

Weboldal

https://simplepay.hu/

Telefonszám

+36 1/20/30/70 3-666-611

Email

ugyfelszolgalat@simple.hu

GDPR

https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

23.) A szerződött adatfeldolgozó partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás – kivételt képez ez alól a jogszabályi előírás- alapján titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a személyes adatokat.

 

Hírlevélre történő feliratkozás

24.) A weboldalon a látogatónak lehetősége van hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozás során a látogató nyilatkozik arról, hogy megismerte az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket, valamint, hogy hozzájárulását adja-e személyes adatai marketing célú (hírlevél küldés céljából) történő kezeléséhez. Az Érintett az Adatkezelés Tájékoztatóban írt jogok illetik meg az ott feltűntetett módon és helyeken van lehetősége élni ezen jogaival. Ennek megfelelően a hírlevélküldés során folytatott személyes adatkezelés jogalapja a feliratkozó kifejezett és írásos hozzájárulása, melynek módja a checkbox ablak kipipálása.

 

25.) A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljeskörű általános és vagy személyes tájékoztatása a weboldalon megjelenő újdonságokról, legújabb eseményekről, hírekről. A hírlevélre és/vagy DM (direkt marketing) célú levélküldésre történőfeliratkozás önkéntes alapon történik, és az Adatkezelő lehetőséget biztosít, hogy az Érintett bármikor visszavonhassa hozzájárulását ezzel leiratkozzon a hírlevélről.

 

26.) Az Érintett az Adatkezelő weboldalain a hírlevélre történt feliratkozással kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy a 16. életévét betöltötte. 16. életévet be nem töltött természetes személyek tekintettel a az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR Rendelet) 8.cikk (1) alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az Érintett szavatol azért, hogy a megadott adati valósak és a valóságnak megfelel.

Az adatkezelő közösségi oldalai

 

27.) (1) Adatkezelő a Facebook közösségi oldalon is fellelhető, ahol sor kerül személyes adatok kezelésére. Az Adatkezelő a Facebook oldalon népszerűsíti tevékenységét, bemutatja szolgáltatásait.

A Facebook oldal használatának célja a közösségi média felületen történő jelenlét információk útján. Ezt az oldalt az Adatkezelő marketing célokra használja elsősorban, annak érdekében, hogy az érdeklődök megismerhessék az általa nyújtott szolgáltatást.

 

(2) Esetenként nyereményjáték meghirdetésére is sor kerül a közösségi média felületeken. Ez utóbbi esetben a nyertes személyes adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím) kezelése valósul meg.

 

28.) Az Adatkezelő a Facebook weboldalon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Amennyiben a Facebookon keresztül érkezik kérdés, igyekszik minél korábban választ adni. A Facebook oldalon tudomásra jutott adatokat kizárólag a kérdések megválaszolásához használja, azonban további reklám célokra nem.

 

29.) A Facebook saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az Érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását. Ahhoz, hogy a Facebook felületén kapcsolatba tudjon lépni az Adatkezelővel, be kell jelentkeznie az oldalra. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza. Az Adatkezelőnek ezen adatok- tárolására, feldolgozásárára, továbbítására- kezelésére nincsen befolyása, és nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További bővebb információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalon talál.

 

30.) Az Adatkezelő által szervezett – alkalmanként- nyereményjáték a Facebook oldalon érhető el. Ebben az esetben a nyertes személyes adatainak kezelésére sor kerül a nyeremény továbbítása érdekében. A nyertes adatait az Adatkezelő az Érintett hozzájárulása alapján kezeli és a jogszabályban előírt megőrzési ideig őrzi meg.

 

31.) A Facebook oldalt követők személyes adatait az Adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulás önkéntes és kifejezettnek tekinthető, ha az adott személy kedveli (like-olja), követi az oldalt, illetve annak taralmát a feltüntetett bejegyzéseket, vagy ahhoz hozzászólást ír (komment).

 

32.) (1) Az Adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van a hisztamininfo megnevezésű profil alatt.

(2) Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott önkéntes hozzájárulás, mint jogalappal történik. Az Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatásra jelen Szabályzat 27-31.pontok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Felhő alapú alkalmazások során megvalósuló személyes adatkezelés

 

33.) Az adatkezelő elsősorban a dokumentumok tárolására és biztonsági mentésére alkalmaz felhő alapú szolgéltatásokat. Az ilyen szolgáltatások közös jellemzője, hogy azt nem a felhasználó számítógépe, hanem egy távoli szerver- a világ bármely pontján elhelyezhető- szerverközpont nyújtja. Ilyen szolgáltatást adnak az online tárhelyek is. A felhőalkalmazások előnye a földrajzi helytől független nagy biztonságú rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitás nyújtás.

 

34.) (1) Ezekben az esetekben a felhőszolgáltató adatfeldolgozónak minősül, aki személyes adatokat az Adatkezelő érdekében dolgozza fel. A felhőszolgáltatók kötelesek a személyes adatok bizalmas kezelésére és csak az Adatkezelő utasítására végezhetnek adatfeldolgozást.

 

(2) A Felhőalapú tárhelyek jelszóval védettek, az ott tárolt adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

35.) Az Adatkezelő körültekintően választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit és minden általában elvárható intézkedést megtesz, hogy azokkal a vásárlói adatbiztonsági érdeket is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatók, törvényi keretek között működők legyenek, és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrzi.

 

36.) Az Adatkezelő partnerei, szolgáltatást igénybe vevői a felhő alapú alkalmazások igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak.

Az adatkezelés időtartama

 

37.) A tréningekre történő jelentkezések alkalmával, a regisztrációval megadott adatok kezelése azok megadásával kezdődik és ezek törléséig tart. Nem kötelezően megadandó adatok esetén az adatkezelés az adat megadás időpontjától az adat törléséig tart.

 

38.) A 37. pont rendelkezései alól kivételt képeznek a mindenkor hatályos számvitelről rendelkező jogszabályi előírások -jelenleg a 2000. évi C. törvény a számvitelről szóló törvényben meghatározott- megőrzési kötelezettséget teljesítését szolgáló adatkezelés, és bizonylat őrzés.

 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

 

39.) Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat közzé nem teszik, harmadik fél részére át nem adják.

 

40.) (1) Az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót – így például rendszerüzemeltetőt, könyvelőt – vehet igénybe. Ezen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért Adatkezelő nem felelős.

 

(2) Adatkezelő a személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vehet igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása végett.

 

(3) A fent megnevezett eseteken túl az Érintett felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag jogszabályi előírásnak megfelelően, az ott meghatározott esetben, illetve Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Érintett jogai

 

41.) Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelésről átlátható tájékoztatást kapjon. Jelen Szabályzat egyik célja a világos és tömör, átlátható, érthető információ nyújtás az Adatkezelő által alkalmazott adatkezelési tevékenyégről.

 

42.) Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljáról;

b) az Érintett személyes adatok kategóriáiról;

c) azon címzettekről, akikkel a személyes adatait közölték;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról.

(hozzáférés joga)

 

43.) Az Érintett az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet Szabó Csilla egyéni vállalkozó 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26. szám alatti levelezési, vagy a hello@hisztamin.info e-mail címen keresztül. (tájékoztatáshoz való jog)

 

44.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatot. (helyesbítéshez való jog)

 

45.) (1) Az érintettnek jog van ahhoz, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. (törléshez való jog)

 

(2) Ezen kérelem alapján Adatkezelő köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbiak közül bármely indok fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség azon célból, amelyből azt gyűjtötték;

b) az érintett korábban adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely elsőbbséget ad az adatkezelésre;

d) személyes adatokat jogellenes kezelték;

e) uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

46.) Érintettnek jog van kérni, hogy az Adatkezelő korlátozza adatkezelését, akkor, ha vitatja azok pontosságát, vagy jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamely okból nem él a törléshez való jogával. (adatkezelés korlátozásához való jog)

 

47.) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatot tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (adathordozhatóság joga)

 

48.) Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelés ellen, melynek módjáról a 2016/679 számú EK Rendelet 21. cikk ad bővebb tájékoztatást. (tiltakozáshoz való jog)

 

49.) (1) Az Értintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan automatizált adatkezelésen alapuló – például: profilalkotás- döntés hatálya, amely rá nézve joghatással bírna, vagy jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, amelynek során technikai automatizmussal értékeli ki az érintett jellemzőit és rá nézve joghatással bír, vagy őt jelentős mértékben érinti.

 

(2) Az Adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra alkalmaz informatikai automatizmusokat, melyek az Érintett jogaira nézve jelentős joghatással bírnak.

 

50.) Adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az Érintettet (kérelmezőt).

 

51.) A Felhasználó bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő és munkatársaihoz fordulhat a 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij utca 26. szám alatti levelezési címen, vagy a hello@hisztamin.info e-mail címen.

 

52.) Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni, ebben az esteben Adatkezelő a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, melyek ez esetben nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés ne vonatkozik a jogszabály (például Számvitelről szóló törvény) alapján szükséges adatkezelésre, azokat a szolgáltató a szükséges ideig őrzi.

 

53.) (1) Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogát az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az Adatvédelmi biztos segítségét.

 

(2) Az Érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő.

 

54.) (1) Jogsértés esetén Érintett panasztételhez való jogának érvényesítése végett fordulhat az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (székhely: 1051 Budapest, Nádor tér 22.) valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz (székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu).

 

(2) A hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották köteles tájékoztatni az Érintettet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, ha a Rendelet 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

 

55.§ Amennyiben Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez – regisztráció során- harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult vele szemben kártérítési igényét érvényesíteni. Ilyen esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Süti- Cookie kezelése és erre használatukkal kapcsolatos tájékoztatás

56.) Jelen Süti angol megnevezéssel Cookie (a továbbiakban: cookie) kezelés rész a hisztami.info.hu által üzemeltetett honlap használatra vonatkozó cookie feltételeket tartalmazza. A weboldal üzemeltetése során figyelemmel vagyunk -az eddigieken túlmenően- a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről szóló törvény előírásaira is.

57.) Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat használ. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

58.) (1) A cookie-k jogszabályi háttere az Infotv, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

(2) Hozzájárulás alól kivételt képeznek azok a cookie-k, amelyek használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás, vagy arra a Felhasználó   által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtáshoz a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

59.) A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

a) A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

b) Átmeneti cookie-k, ezek csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a Felhasználó az oldalon navigál, amint a Felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik.

c) Más honlapokról származó beágyazott tartalmak: honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

60.) A weboldalon használt cookie-kat kizárólag a Felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, illetve a reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működtetünk.

61.) (1) A Látogatónak lehetősége van a cookie-k kezelését beállítani a saját döntése alapján.

(2) Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

(3) A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/topic/cookie-k-törlése-az-internet-explorer-böngészőben-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DAndroid


Adatbiztonsági rendelkezés

62.) Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt, a tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket garanciális elemeket alkalmazza:

– az adatkezelés során használt számítógépek a weboldalkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír;

– a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet hozzáférni, a jelszavak cseréjéről az Adatkezelő rendszeresen gondoskodik;

– a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá;

–  amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;

–  a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik;

– a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

Egyéb rendelkezések

63.) Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti felvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

64.) (1) Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden olyan intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

(2) Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

65.) Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítja. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Jelen Szabályzat a www.hisztamin.info honlapon elérhető.

Adatkezelői nyilatkozat

66.) Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Szabályzat tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel jelen Szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

III.FEJEZET: Záró rendelkezés

67.) Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását. Kötelezi magát Adatkezelő arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

68.) Jelen Szabályzat az aláírás követő napon lép hatályba.

Mosonmagyaróvár, 2022. január 31.